beyond
Home Theme Art Ask

Sa totoo lang, minsan naghahanap ako ng rason kung bakit ko kailangan mangausap ng tao. I mean, magiisip ako ng bagay na kailangan ko from them pero wala akong maiisip. I think it just goes to show na wala akong business with this person. Kumbaga wala siyang pakinabang sakin kaya wa akong masabi sakaniya. Ang funny lang.

I want to releaaaaseeee :’( What’s the most effective, least harmful way?

Charles Baudelaire  (via natural-magics)

(Source: rabbitinthemoon, via amyraudnfeld)

Strangeness is a necessary ingredient in beauty.

Oh my god.

People. Not just one pero ang dami talaga. Halos lahat. Tatlong tao na lang yata yung masasabi kong hindi talaga ako binibigyan ng sakit ngulo. Sobrang gusto ko na talagang mag-focus lang sa plates pero ang hirap. A lot of things are going on. Mababaliw na talaga ako dito.

Thank God, finally, bukas na ‘yung appointment ko sa guidance councilor. Jusko day. Ayoko na. Gusto ko na lang magkulong dito sa kwarto kung pwede lang.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter